(Tiếng Việt) [_] ZZT-0808-480X300 - COREO VIỆT NAM